Inženýrská a stavební geodézie

Inženýrská a stavební geodézie

  •  Vytyčení prostorové polohy, tvaru a rozměru objektů stavby - vyznačení půdorysu budoucí stavby v terénu, výškové vytyčení atd.
  •  Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby - geodetické zaměření dokončené stavby a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby
  •  Zaměření trasy a zpracování dokumentace přípojek inženýrských sítí - vodovodní, kanalizační, plynové, elektrické přípojky k rodinným domům nebo jiným budovám
  •  Určení kubatury hmoty