Geometrické plány

 •  GP pro vyznačení budovy, změna vnějšího obvodu budovy (přístavba)
 •  GP pro změnu hranice pozemku, rozdělení pozemků včetně zpracování návrhů na rozdělení pozemků
 •  GP pro vyznačení rozsahu věcného břemene k části pozemku
 •  GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků
 •  GP pro doplnění pozemku evidovaný dosud ve zjednodušené evidenci

Vytyčování vlastnických hranic pozemků

Jedná se o polohové vytyčení hranice pozemku dle přesnosti evidované v katastru nemovitostí prováděné zejména z důvodu:

 •  stavby oplocení
 •  osazení stavby
 •  dodržení předepsaných odstupů stavby od vlastnických hranic
 •  koupi nebo prodeje nemovitosti atd.
 •  Vytyčením vlastnické hranice se nezakládají ani nemění právní vztahy k dotčeným pozemkům.

Inženýrská a stavební geodézie

 •  Vytyčení prostorové polohy, tvaru a rozměru objektů stavby - vyznačení půdorysu budoucí stavby v terénu, výškové vytyčení atd.
 •  Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby - geodetické zaměření dokončené stavby a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby
 •  Zaměření trasy a zpracování dokumentace přípojek inženýrských sítí - vodovodní, kanalizační, plynové, elektrické přípojky k rodinným domům nebo jiným budovám
 •  Určení kubatury hmoty

Mapování

 •  Tvorba mapových podkladů pro projekty – zaměření polohopisu a výškopisu
 •  Digitální mapové podklady pro projektování rodinných domů
 •  Digitální tematické mapy měst a obcí
 •  Digitální mapové podklady pro projektování v investiční výstavbě
 •  Výstup ve všech běžných grafických formátech ( DGN,DXF,DWG, apod.)
 •  papírové výstupy v libovolném měřítku, černobíle nebo barevně
 •  papírové výstupy až do formátu A0

Zpřesnění vlastnických hranic pozemků

Vlivem nejednotného původu katastrálních map na našem území a různé přesnosti zaměřování změn v minulosti obsahuje katastr nemovitostí údaje o poloze lomových bodů hranic pozemků s výrazně různou polohovou přesností. Na té závisí i míra spolehlivosti výsledku případného vytyčení hranice podle údajů katastru a přesnost evidované výměry.

Údaje o hranicích pozemků je možné zpřesnit dvěma způsoby. Pokud vlastníci mají označeny nesporné hranice pozemků v terénu (zdmi, ploty, hraničními znaky v lomových bodech), zeměměřič tyto hranice zaměří, a po porovnání s dosavadními méně přesnými údaji vyhotoví geometrický plán.

Pokud vlastníci polohu hranic neznají, je nutné nejprve provést vytyčení, na jehož podkladě teprve může být vyhotoven geometrický plán a sepsáno souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků. Je-li zpřesňován lomový bod, který leží na styku hranic více pozemků (trojmezí, čtyřmezí atd.), souhlasné prohlášení musí učinit všichni vlastníci pozemků, kterým je tento bod společný

Podrobné informace o zpřesnění vytyčené hranice je možné získat z informačního letáku : viz. ODKAZY

Speciální geodézie

 •  zaměření podlahové plochy prostor určených k pronájmu pro informaci nájemce o skutečné pronajímané ploše
 •  zaměření bytů a zpracování prohlášení vlastníka při převodu bytových jednotek